Generalate

Stephen Hall
23, Nathalal Parekh Marg
Colaba, Mumbai – 400 001
Maharashtra, India
Tel: +91 (22) 22020696 / 22045236 / 22875349
Fax: +91 (22) 2204 5236
Email: stephall23@yahoo.com
psolho@rediffmail.com

Education

Divine Child High School & Junior College
Sir Mathurdas Vasanji Road
Andheri(E), Mumbai
Maharashtra – 400093

Tel: 2228367411 / Fax: 2228367411
Website: www.divinechildandheri.com
Email: divinechildandheri@rediffmail.com

Social Outreach

Divya Prabha (Vasai)
J.S. Pereira Memorial
Thakurbhat Sagarseth
Papdy
Vasai (W), 401 201

Tel: (0250) – 2311147
Email: divyaprabhavasai@rediffmail.com

Care for the Aged

Divar – Goa
Lar Santa Margarida,
House No. 60, Piedade
Divar
Ilhas
Goa – 403 403

Tel: (0832) 2280465 / 2280050
E-mail: oldage@sancharnet.in